Home
 1. Sleep more.
 2. Eat right.
 3. Put the goddamn phone down.
 4. Less FB and Twitter time.
 5. More family time.
 6. Make friends matter.
 7. Exercise everyday.
 8. Read one book a month.
 9. Make the national democratic movement more meaningful to more people.
 10. Campaign to make Bayan Muna number one again.
Advertisements

2 thoughts on “My 10 new year’s resolutions

 1. KADYOT GREG FABROS TITSERNG BAYAN  JANUARY  2016

  MGA BANTA SA BUHAY NATIN

  Narito.  Una, ay ang kawalan ng pagkain.  Nauugat ito sa sistema ng mga naghahari.  Kontra sa payo ni Macliing Dulag ngCordillera na “kailanman ay di pwedeng ariin ng tao ang lupa dahil ang lupa angmay-ari sa tao” , ang State daw o ang national government na tatawagin natingManila ang may-ari ng lahat ng lupa, tubig, hangin at lahat ng yamang likas sailalim at itaas ng lupa sa l;ahat ng dako ng Pilipinas.  Ownership. Ito ang Regalian doctrine.  Publicdomain ang lahat na lupa, maliban sa ipinagbili niya sa mga pribadong tao tuladnatin, mga corporations, public at private na binigyan niya ng TCT o titulo,nagbabayad sa kanya ng mga taxes o buwis, Tax Dec. fees at iba pang pangalan.

  Gamit ang doctrine naito, talo ang mga katutubo, mga local government units (LGUs) tulad ng mgaprovinces, cities at municipalities, ancestral domains ng mga katutubo at tayonglahat  sa lupana nila dahil nationalgovernment o Manila sa control sa minahan ng bakal, ginto, tangso, nickel atlahat na.  Gamit ang kanyang military(AFP) at PNP at ang mga balatong armas, sasakyan, barko at eroplano ngAmerikano, Hapon at iba pang dayong mananakop, pinalalayas ang mga Lumad,Cordillerans at iba pang katutubo sa kanilang lupaing ninuno

  Sa kasamaang palad, kontroladong iilang naghahari ng  Manila at ng mgaamong dayo ang national government.  Samakatuwid,habang ito ang batayan ng sistema sa lupa, tubig at hangin,  anumang pahapyaw o superficial na pagbabago sapolitical structure o system tulad ng federal o parliamentary pamalit sa salukuyang Presidential unitary ay walang pagbabago.  Magugutom at magdarahop pa rin tayo.   Kakainin ng dayo at ng iilang mayayamanlamang ang lupa, tubig at yamang likas natin sa ngalan ng joint ventureagreement, PPP, at  iba pang pabalat,tulad ng Mining Act 0f 1995.  Ito rin anghamon ng climate change.   Samakatuwid,tulad ng balangkas ng substantive agenda ng NDFP-GRP peace talks, pagkasunduanmuna ang CASER o Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms bilangbatayan ng kasunod na Constitutional and Political Reforms.  Dito pa lamang dapat pag-usapan ang federal oparliamentary system.

  Ang ibig sabihin nito,anumang pahapyaw na reforms ay mapanlinlang at hindi tayo masasagip sa climatechange.  Nanganganib ang karapatan atkinabukasan natin sa pagkain at sa kalikasan. Ang mga bundok ay pinasira ng Manila sa mga dayong minero para makuhaang mina natin, ang mga troso sa ating  kagubatan ay pinakalbo sa mga loggers, legalat illegal kaya kumonti ang halaman na kailangan para sa ating tubig at pagkain.  Ang mga sakahan na palayan at taniman ng atingmga magbubukid  ay ginawang bakahan,commercial, industrial at residential subdivisions, taniman ng palm oil, rubber,pineapple, banana at iba pang commercial crops na pang-export para sa dayongconsumers.  Ang resulta ay tagtuyot,  El Nino, baha, landslides, Yolanda, Ondoy,Nona at iba pang mga matitinding bagyo dulot ng climate change.

  Kapag lumaban ang mgakatutubo, mga LGUs sa mga permits na bigay ng DENR, DAR, DA at iba pang batasng Kongreso batay sa Regalian doctrine ng Manila, ilalaban sa kanila ang AFP,PNP at ang mga batas ng Maynila.   Kayasa ganitong balangkas ay imposible na maganap dito ang ginawa ng Indonesianuong 2014.   Pinagbawal nila ang pagminaat pag-export ng nickel sa kanilang mga bundok. Gagamitin nila ito para sa kanilang sariling industriya.

  Kaya nang merong lumabasna natural gas sa bakuran ng isang kabayan sa Northern Luzon, pinayuan natin nailihim ito, gamitin sa bahay at ilagay sa mga tanke ng Gasul at ipagbilihanggang sa madiskubre at samsamin sa kanya ng Manila dahil sa legal daw aypag-aari ng Manila ang natural o methane gas sa kanyang bakuran.   Gets nyo ba, mga kasama?  Kuro nyo sa 09228110413 visithttp://titserngbayan.wordpress.com    

   Atty. Gregorio T. Fabros #31 Dao St., Mapayapa Village 3 Barangay Pasong Tamo, Quezon City Tel/FAX: 931-1153 Mobile: 0922-811-0413 Email: gregfabros@yahoo.com

 2. Dagdagan natin ng isa pa: Pray more often kasi a little help from God will make the 10 other resolutions easier to do.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s